Hakkımızda

KISA TARİHÇE
Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organıdır. Asırlar boyunca din hizmetlerini deruhte etmiş olan Şeyhülislamlık makamına kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir.
Kurulumuzun yapmış olduğu görevler, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’ne bağlı olarak kurulan “Fetvâ Heyeti” ve “Tedkîkât ve Te’lîfât-ı İslâmiyye Heyeti” adıyla iki ayrı kurul tarafından yürütülüyordu. 3 Mart 1924’te çıkan yasayla Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde söz konusu görevleri ifa için 8 üyeden oluşan  “Müşavere Heyeti” kurulmuştur. Heyetin ismi 1950 yılında “Müşâvere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu” olarak değiştirilmiş, 2 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunla da “Din İşleri Yüksek Kurulu” adını almıştır.
Din İşleri Yüksek Kurulu, aldığı kararlar, yayınladığı mütalaalar ve verdiği fetvalarla ülkemizde sahih dini bilginin referansıdır.  Kitap ve sünnetin rehberliğinde İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetler sunma gayretindedir.
GÖREVLERİMİZ

 1. İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak.
 2.  Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak, gerektiğinde bu alanlarda hizmet satın almak ve sonuçlarını Başkanlığa sunmak.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak.
 4. Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucu Başkanlığa sunmak.
 5. Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek.
 6. Din Şûrası düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 7. Resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bila bedel; özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek.
 8. İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çalışmaları yürütmek.
 9. Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelemek ya da incelettirmek. Yapılacak inceleme sonunda İslam Dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen mealleri basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılarak imha edilmesi, internet ortamında erişime kapatılması için Hukuk Müşavirliğine bildirmek.
 10. Başkan tarafından verilen diğer konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek. 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARIMIZ
Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlık Makamı, beş İhtisas Komisyonu ile Kurul Sekreterliğinden oluşmaktadır. Kurulumuz, gündemindeki konuları görüşmek ve karar vermek üzere her hafta bir araya gelmektedir. Kurulun olağan toplantı gündemi, üyelerin teklif ve tavsiyeleri de dikkate alınarak Kurul başkanı tarafından belirlenmektedir. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıp salt çoğunluğu ile karar alan Kurul, Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
İHTİSAS KOMİSYONLARI
İhtisas komisyonları, bir Kurul üyesinin başkanlığında, üye, uzman ve uzman yardımcılarından oluşur. Komisyonların,  çalışma alanlarıyla ilgili dinî sorulara cevap vermek; Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan incelemek; uzmanlık alanlarıyla ilgili Türkiye’de ve dünyadaki yayın ve faaliyetleri takip etmek; telif, tercüme, rapor vb. yayın faaliyetlerinde bulunmak; kongre, konferans, sempozyum ve çalıştay gibi ilmî etkinlikler düzenlemek;  ihtiyaç duyulan konularda karar, mütalaa ve fetva metinleri hazırlamak gibi görevleri bulunmaktadır. 
Din İşleri Yüksek Kurulu ihtiyaç duyduğu konularla ilgili komisyonlar kurma yetkisine sahiptir. Hâlihazırda Kurulumuzda 5 ihtisas komisyonu yer almaktadır:

 1. İnançlar ve Dini Oluşumlar Komisyonu
 2. İbadetler Komisyonu
 3. Sosyal Hayat Komisyonu
 4. İktisadi Hayat ve Sağlık Komisyonu
 5. Kur'an-ı Kerim Meallerini İnceleme Komisyonu

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU SEKRETERLİĞİ
02/07/2018 tarihinden itibaren Din İşleri Yüksek Kurulunun idari ve mali işlerini yürütmek üzere Başkalık bünyesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreterliği ihdas edilmiştir. Kurul Sekreterliğinin görevleri şunlardır:

 1. Kurum içinden veya dışından Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen her türlü yazı ve evrakın incelenerek ilgili ihtisas komisyonu veya personele havalesini ve duyurulmasını sağlamak
 2. Kurum içi veya dışı her türlü yazı ve evrakın parafe ve imza süreçlerini takip etmek, imzadan sonra yazılan ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak
 3. Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi yazışmalarını usulüne uygun bir şekilde yürütmek.
 4. İhtisas Komisyonları ile koordineli bir şekilde Din İşleri Yüksek Kurulunun gündeminin zamanında hazırlanmasını ve üyelere gönderilmesini temin etmek
 5. Din İşleri Yüksek Kurulunun düzenleyeceği ilmî ve istişarî toplantılar için gerekli organizasyon işlerini ve hizmet alım süreçlerini yürütmek
 6. Din İşleri Yüksek Kurulunun arşivinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
 7. Din İşleri Yüksek Kurulu idari personeli arasında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını denetlemek
 8. İdari personelin devam, çalışma ve verimliliğini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak
 9. Din İşleri Yüksek Kurulu sekreterliği bünyesindeki bürolar arasında koordinasyonu ve düzeni sağlamak.
 10. Din İşleri Yüksek Kurulunun internet siteleri ve e-posta adresleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Din İşleri Yüksek Kuruluna gerekli malzeme alımlarıyla ilgili ihtiyaçları tespit etmek

İNSAN KAYNAĞIMIZ
Din İşleri Yüksek Kurulu; Başkan, Başkanvekili, Üyeler, Kurul Sekreteri, Uzmanlar, Uzman yardımcıları, astronomlar ve büro personelinden oluşan nitelikli insan kaynağına sahiptir. 
Din İşleri Yüksek Kurulunda dini ilimlerde temayüz etmiş on altı üye bulunur. Bu üyeler, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin dekanları ile 81 il müftüsünün de aralarında yer aldığı Aday Tespit Kurulu tarafından beş yıl görev yapmak üzere seçilir.
Din İşleri Yüksek Kurulunun, idari ve mali işleri Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreterliği tarafından yürütülür.
Kurulda, Kelam, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku gibi pek çok farklı alanda yetişmiş uzman ve uzman yardımcıları görev görev yapmaktadır. Uzman ve uzman yardımcıları, Kurul Karar, Mütalaa ve fetvalarının hazırlanmasının yanı sıra dini yayınların incelenmesi ve telifinde de önemli roller üstlenir. Ayrıca ibadet vakitleri ve kameri ayların başlangıcı astronomları tarafından hesaplanır.
FAALİYETLERİMİZ
Din İşleri Yüksek Kurulu, görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde Din Şûraları, İstişare Toplantıları, Çalıştaylar, Kongreler, konferanslar düzenlemekte ve pek çok yayın projesine imza atmaktadır. Ayrıca namaz vakitlerini ve kamerî ay başlarını tespit etmektedir.
DİNİ KONULARDA KARAR VERMEK, GÖRÜŞ BİLDİRMEK VE DİNİ SORULARI CEVAPLANDIRMAK
Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam’ın sahih bilgisini tüm dünyayla paylaşma sorumluluğu kapsamında çeşitli kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır. Fetva karmaşasını önlemek için fetva.diyanet.gov.tr ve goruntulufetva.diyanet.gov.tr internet adreslerinde güncel İslami konular hakkında hazırlanmış videolarının yanı sıra sıkça sorulan soruları ve cevapları güncelleyerek yayınlar.
fetva.diyanet.gov.tr ve E-Devlet üzerinden dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorularını yöneltebilmektedir.
Bunun dışında Kurul,  il müftülükleri bünyesindeki “Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı”na ilmi rehberlik yapmakta ve onların cevaplandıramadığı sorulara da cevap üretmektedir.
Diyanet TV’nin hazırladığı “Diyanete Soralım”, “Mizan”, “Sıkça Sorulan Sorular” gibi televizyon programları aracılığıyla sahih dini bilgiyi halkımıza ulaştırır.
DİN ŞÛRALARI 
Din İşleri Yüksek Kurulu, bilimsel yeterlikleri ve dini hizmetleriyle tanınmış olan bilim ve din adamlarının katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi konusunda görüş oluşturmak amacıyla 5 yılda bir Din Şûrası düzenlemektedir. Din Şûrası gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir.
İlk olarak 1993 yılında düzenlenmeye başlayan Din Şûralarında “Dini Yayınlar”, “Din ve Toplum”, “Günümüzde Yeni Dinî Anlayışlar: Dinî Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri” gibi önemli konular ele alınmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tarihinde ilke kez olağanüstü olarak düzenlenen Din Şûrasında ise “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi” konusu ele alınmıştır. Son olarak 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde "Sosyo-kültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" gündemiyle 6. Din Şûrası Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 
ULUSLARARASI KONGRE
Din İşleri Yüksek Kurulu küresel boyutta yaşanan bazı problemlerin çözümü için uluslararası kuruluşlarla karşılıklı diyalog ve işbirliği içerisinde geniş katılımlı kongreler düzenlemektedir. Bu bağlamda, dünya Müslümanlarının İslam’da sembol sayılan günlerde birlikte hareket etmelerini sağlamak ve yaşanan ayrılıkları ortadan kaldırmak amacıyla 28-30 Mayıs 2016 tarihinde “İstanbul’da Uluslararası Hicrî Takvim Birliği” kongresi düzenlemiştir. Kongreye İslam ülkelerinin ilgili bakanlıklarından, çeşitli fıkıh ve fetva kurullarından yetkililer, çok sayıda âlim, fakih ve astronom ile dünyadaki birçok fıkıh meclis ve akademisinden temsilciler katılmıştır.
İSTİŞARE TOPLANTILARI
Din İşleri Yüksek Kurulu ihtiyaç duyduğu konularda alanlarında uzman ilim adamlarını davet ederek istişare ve ihtisas toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılarda sunulan tebliğ ve müzakereleri de kitaplaştırarak ilim hayatına katkı sağlamaktadır. Kurul tarafından düzenlenen bazı istişare toplantıları ile konuları şunlardır:

 1. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – I

Dini Metinlerin Yorumlanmasında Gelenekçi ve Modernist Yaklaşımlar, Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri ile İlgili Dini Tartışmalar, İbadetlerle İlgili Güncel Tartışmalar

 1. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı – II

Sosyal Hayatla İlgili Problemler, Dini Açıdan Problem Oluşturan Tıbbi gelişmeler, Ticari  ve İktisadi Hayat Kaynaklı Dini Problemler

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – III

Banka İşlemleri, Faiz ve Faiz-Enflasyon İlişkisi, Katılım Bankası İşlemleri, Altın İşlemleri İle İlgili Dini Sorunlar

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – IV 

Günümüzde Helal Gıda

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – V

İbadetler ve Aile Hayatı ile ilgili Bazı Meseleler

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – VI

Zekât, Evlilik, Kadınların İbadet ve Sosyal Hayatı ile İlgili Farklı Görüşlerin Yeniden Değerlendirilmesi

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – VII

Katılım Bankalarına Ait Bazı İşlemler, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi, TOKİ Uygulamaları ve Kira Sertifikası

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – VIII

Dinin Anlaşılması Meselesi: Sabiteler ve Değişkenler 

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – IX

Güncel İnanç Problemleri: Deizm, Ateizm, Agnostisizm, Nihilizm

 1. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı – X

Menkul Kıymetler Borsası ve İslami Açıdan Değerlendirilmesi 

ÇALIŞTAYLAR
Din İşleri Yüksek Kurulu ihtiyaç duyduğu konularla ilgili olarak alanında uzman kişilerin de katılımıyla çalıştaylar düzenlemektedir. Kurulun, son dönemde düzenlediği çalıştaylardan bazıları şunlardır:

 1. Çağdaş İnanç Problemleri Çalıştayı (2011- Ankara)
 2. Fetva, Tarihçesi, Üslubu ve Dili Çalıştayı (2011)
 3. Mehdilik Çalıştayı (2012)
 4. Dinde Bâtıni Yorumların Yeri Çalıştayı (2013)
 5. İslam’ın Etnisite Konusuna Yaklaşımı Çalıştayı (2013)
 6. Katılım Bankaları ile İlgili Bazı Problemler Çalıştayı (2014)
 7. Dünyevileşme Olgusu Karşısında Din Hizmetleri Çalıştayı (2014)
 8. Kur’ân Meallerinde Metod  Çalıştayı (2014)
 9. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler,
 10. Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı (2016)
 11. Dini Referans Alan Şiddet Yanlısı Hareketler Çalıştayı (2016)
 12. FETÖ/PDY Dini ve Sosyo-Psikolojik Boyutları Çalıştayı (2016)
 13. Hayatın Başlangıcına Dair Etik Meseleler Çalıştayı (2017)
 14. Engelli İlmihali Çalıştayı (2017)
 15. Tasavvuf'un Doğru Anlaşılmasına Yönelik Yayınlar Çalıştayı (2017)
 16. Talak Çalıştayı (2018)
 17. Hayatın Sonuna Dair Tıbbi ve Etik Meseleler Çalıştayı (2018) 
 18. Dini Soruları Cevaplandırma İlke ve Usulleri Çalıştayı (2018)
 19. Kur'an Meallerini Toplatmayı Gerektirecek Esasların Belirlenmesi Çalıştayı (2018)
 20. Gençlik ve Güncel İnanç Problemleri Çalıştayı (2019)
 21. Dini Hükmü Açısından Gıdalardaki ve İlaçlardaki Katkı Maddeleri Çalıştayı (2019)
 22. Medya Ahlakı Çalıştayı (2019)
 23. Arıtılmış Atıksuların Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi Çalıştayı (2019)

YAYIN FAALİYETLERİMİZ
Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olarak Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın yayın politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamakta, yayınlayacağı görsel, sesli ve yazılı eserleri dinî ve ilmî açıdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanmamalarına karar vermekte, dini konularda muhtelif yayın projeleri hazırlayarak Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından bu projelerin gerçekleştirilmesine ilmi destek vermektedir. Bu anlamda Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının yayın faaliyetlerinde çok önemli bir rol ifa etmektedir. Bunun yanı sıra başta düzenlemiş olduğu Din Şûraları ve İstişare Toplantıları gibi ilmî faaliyetlerinin kitaplaştırılması olmak üzere yayın faaliyetlerinde de bulunmaktadır.
Kurulumuzun hazırlamış olduğu yayınlardan bazıları şunlardır:

 1. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereler (I, II, III, IV, V)
 2. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantıları (I, II, III, IV, V, VI, VII, )
 3. Çağdaş İnanç Problemleri Serisi (9 Kitap)
 4. Fetvalar
 5. Şiddet Karşısında İslam
 6. İslam Ahlakı, Temel Konular, Güncel Yorumlar
 7. Sıkça Sorulan Sorular (Oruç, Kurban, Hac, Zekat, Stomalı Hastalar)
 8. Seyahatte İbadet
 9. Şâfiî Mezhebine Mensup Kişilere İmamlık Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 10. Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi Deaş (Türkçe, Arapça Ve İngilizce)
 11. Daiş'in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu (Türkçe, Arapça Ve İngilizce)
 12. Fetö/Pdy Dinî Ve Sosyo-Psikolojık Boyutları Çalıştayı
 13. Kendi Dilinden Fetö Örgütlü Bir Din İstismarı
 14. Farklı Boyutlarıyla FETÖ/PDY
 15. Engelli İlmihali
 16. İslam’ın Salgın Hastalıklara Bakışı

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kitap ve sünnetin rehberliğinde 15 asırlık İslam ilim geleneği tecrübesiyle sahih dini bilgi üretme, güncel dini ve sosyal problemlere çözüm arama yolunda çabalarını ve etkinliğini artırarak devam ettirme azmindedir.
 

 
 
 
 

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular